ДОГОВОР

в редакції від 23.03.2019 року

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання телекомунікаційних послуг
доступу до Інтернет (DiaNet) ТОВ «Діанет» (фізичним особам)

 

 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Діанет» (включений в реєстр операторів, провайдерів №3410 від 02.07.2013), що іменується надалі «Провайдер», в особі, директора Дмитренко Дмитра Олександровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку), керуючись законом України «Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003р., Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою КМ України від 11.04.2012г. № 295, ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує фізичним особам, (за винятком суб’єктів підприємницької діяльності і самозайнятих осіб), іменованим надалі Абонент, справжню оферту — пропозиція укласти Договір на надання телекомунікаційних послуг доступу до Інтернет (DiaNET) на умовах, приведених нижче :

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ :

Публічна оферта — пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет (DiaNet) ТОВ «Діанет», на умовах, що містяться в справжній публічній оферті.

Договір — договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет (DiaNet) ТОВ «Діанет», укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Публічної оферти у момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту — Договір).

Акцепт — повне і беззастережне прийняття Абонентом умов справжньої публічної оферти шляхом заповнення і відправки на WEB- сайті Провайдера заявки (анкети) на підключення до мережі з вказівкою необхідних даних і оплати грошової суми Абонентом за Послугу.

Абонент — фізична особа, що уклала з Провайдером Договір на умовах, що містяться в справжній публічній оферті.

Послуга — послуга доступу в Інтернет (DiaNET) ТОВ «Діанет», що надається Провайдером Абонентові (далі по тексту — Послуга).

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно пов’язана глобальним адресним простором і базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Технічна можливість отримання Послуги — знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налагодженого устаткування Абонента і програмного забезпечення.

Абонентський термінал (ONU) — пристрій на стороні Абонента, що забезпечує можливість отримання Послуги, що надається Провайдером.

Устаткування Абонента — електронний пристрій (комп’ютер, ноутбук, та ін.), зі вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для установки мережевого інтерфейсу.

Зона дії послуги — географічна зона телекомунікаційної мережі Провайдера.

Підключення до мережі Інтернет (DiaNET) ТОВ «Діанет» — комплекс дій Провайдера, який полягає в здійсненні ряду дій з прокладення оптичного / мережевого кабелю від устаткування Провайдера до приміщення Абонента, передачі Абонентові абонентського терміналу або виділенні одного порту в устаткуванні Провайдера на термін надання Послуги, налаштування устаткування абонента, закріплення за абонентом особового рахунку і присвоєння йому аутентифікаційних даних.

WEB — cайт Провайдера — WWW- сервер Провайдера, на якому знаходиться уся необхідна інформація для використання Послуги. WEB- сайт Провайдера розміщений і доступний в мережі Інтернет за адресою  //www.dianet.com.ua .

Персональний кабінет — web-сторінка на WEB-сайті Провайдера, що містить статистичну інформацію про об’єм отриманої Абонентом Послуги, поточному стані його особового рахунку і іншу інформацію. Для доступу у свій Персональний кабінет Абонент використовує свої Аутентифікаційні дані: унікальний логін (чи мережеве ім’я) (login), пароль (password).

Особовий рахунок — рахунок у білінговій системі Провайдера, на якому фіксуються авансові платежі Абонента і суми грошових коштів, утримані (списані) з цих платежів в якості плати за Послугу. Особовий рахунок має унікальний ідентифікатор.

Аутентифікаційні дані — унікальні логін (чи мережеве ім’я) (login), пароль (password), унікальний номер Особового рахунку присвоєні Абонентові Провайдером, що використовуються для доступу в персональний кабінет або до Послуги.

МАС-адрес — це унікальний ідентифікатор Абонентського устаткування в Телекомунікаційній мережі Провайдера (змінюється при заміні мережевого устаткування).

Локальні ресурси — це послуги, що надаються Абонентові за наявності позитивного балансу, окрім доступу в Мережу.

Неактивність АбонентаАбонент є неактивним при негативному балансі на його Особовому рахунку.

Акційне підключення — підключення АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ ПРОВАЙДЕРА за спеціальними Акційними тарифами ПРОВАЙДЕРА. Умови Акційного підключення, термін дії ДОГОВОРУ, призупинення дії ДОГОВОРУ на певний термін і порядок його дострокового розторгнення при Акційному підключенні регулюються Доповненням (-ями) про умови проведення акцій.*

Акційні тарифи — документ, що містить перелік Послуг доступу в Інтернет, які надаються ПРОВАЙДЕРОМ, і їх вартість на час проведення акції. Акційні тарифи діють в період, встановлений Доповненням (-ями) до ДОГОВОРУ про умови проведення. Інші терміни і визначення, згадані в цьому Договорі, але не відбиті в справжньому розділі, застосовуються в значеннях, закріплених в Законі України «Про Телекомунікації», і інших нормативно — правових актах України.

 1. Предмет і мета договору.

Провайдер на умовах Публічного договору (оферти) надає Абонентові послуги цілодобового доступу до телекомунікаційної мережі Провайдера устаткування Абонента для отримання доступу до комп’ютерної мережі «DiaNet» (якщо такі є присутніми за місцем підключення Абонента) і до ресурсів мережі Internet (надалі Послуги) впродовж усього терміну дії цього Договору. Абонент замовляє, приймає і оплачує Послуги, відповідно до умов цього Договору і Додатків до нього.

Провайдер надає Абонентові консультаційну підтримку і інші послуги, згідно цього Договору і Додатків до нього. Офіційні повідомлення розміщуються на сайті Провайдера (//www.dianet.com.ua) або спрямовуються на електронну адресу Абонента. Вказаний спосіб повідомлень є офіційним засобом інформації Провайдера, він є обов’язковим для ознайомлення і береться до відома Абонентом.

 1. Акцепт (прийняття) Договору. Порядок укладення договору.

Договір про надання послуги укладається шляхом Акцепту Абонента (прийняття умов) справжньої публічної оферти, що містить усі істотні умови договору, без підписання сторонами і не вказуючи на Абонента. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту справжньої публічної оферти впродовж усього часу збереження позитивного балансу на особовому рахунку Абонента і впродовж шести календарних місяців з моменту досягнення нульового або негативного балансу Особового рахунку (при припиненні надання Послуги). Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору не користувалися Послугою Провайдера, свідченням повного і беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації і оплати Послуги.

Отримати необхідну консультацію або подати заявку на реєстрацію можна за телефоном: (061) 707-41-14; поштою manager@dianet.com.ua; на сайті  — //www.dianet.com.ua ; шляхом заповнення форми електронної заявки, в уповноважених представників Провайдером або в Центрі обслуговування (клієнтської підтримки) абонентів. З моменту здійснення процедури реєстрації Договір вважається укладеним без підписання у кожному окремому випадку. Датою укладення цього Договору, в цьому випадку, є дата реєстрації Особового рахунку Абонента у білінговій системі Провайдера.

Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

 1. Права і обов’язки сторін.

3.1. Провайдер зобов’язується:

3.1.1. Організувати технічні умови і підключити устаткування Абонента до телекомунікаційної мережі Провайдера, якісно надавати Абонентові сплачені ним Послуги відповідно до умов Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України.

3.1.2. Виділити Абонентові порт на комунікаційному устаткуванні / надати абонентський термінал в технічно справному стані без механічних ушкоджень.

3.1.3. Сповіщати Абонента про планові заходи тих, що відбуваються на комунікаційних системах верхнього рівня на сайті //www.dianet.com.ua.

3.1.4. Надавати Абонентові Послуги безперервно, окрім часу усунення аварійних ситуацій, відмови устаткування, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які заподіяли неможливість надання Послуг (Розділ 7 цього Договору), у тому числі актів, рішень державних органів. У найкоротші терміни усувати ушкодження, що знаходяться в компетенції Провайдера, у тому числі усунення дефектів устаткування телекомунікаційної мережі.

3.1.5. Створити для Абонента в автоматичній системі обліку Провайдера Особовий Рахунок. Надавати Абонентові можливість знайомитися із станом свого Особового рахунку в Персональному кабінеті. При вступі письмового повідомлення (заяви) Абонента призупинити надання своїх Послуг на зазначений їм термін.

3.1.6. Своєчасно зараховувати грошові кошти, що поступили, на Особовий рахунок Абонента. Надавати Абонентам документи про прийом плати за надані послуги (на вимогу). Ця вимога не відноситься до поповнення Особового рахунку через платіжні Інтернет — карти.

3.1.7. Надавати консультації Абонентові з усіх питань, відносно надання Послуги, а також Інформувати Абонента про усі зміни в Прейскурант шляхом розміщення оголошень на інформаційному сервері //www.dianet.com.ua не менше, ніж за 10 днів до їх введення.

3.2. Провайдер має право:

3.2.1. Проводити роботи по профілактиці і модернізації власного устаткування, які можуть спричинити призупинення в наданні Послуг. Проводити інші регламентні і ремонтно-відновні роботи, з метою підтримки працездатності своєї телекомунікаційної мережі і абонентського кабелю.

3.2.2. Здійснювати збір плати за Послуги, що надаються. Призупинити надання Послуги Абонентові у разі нестачі засобів на Особовому рахунку Абонента, якщо Абонент не сплатив необхідну суму вартості Послуги Провайдера. У разі відсутності засобів на Особовому рахунку Абонента більше 30-ти календарних днів відключити Аутентифікаційні дані Абонента, з подальшим демонтажем лінії і деінсталяції абонентського терміналу.

3.2.3. У односторонньому порядку переглянути список і вартість (абонентську плату) Послуг, що надаються, і умови Договору. При цьому Провайдер має повідомити Абонента не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до введення змін. Повідомлення Абонента про усі зміни за даним договором і його умовам, а так само в інших випадках, робляться в порядку вказаному в Розділі 1 даного Договору, шляхом розміщення інформації на інформаційному сервері //dianet.com.ua .

3.2.4. В цілях збереження працездатності інфраструктури своїх мереж контролювати об’єм інформації, що передається Абонентами по мережі. При виникненні вірусної активності на комп’ютері Абонента — відключити Абонента від мережі і підключити тільки після проведення необхідних заходів, тобто видалення вірусної інформації з комп’ютера (ів) Абонента.

3.2.5. Здійснювати діагностичний перегляд інформації Абонента при виникненні конфліктних ситуацій за Договором, а також при порушенні Абонентом п.п. 3.3.6-3.3.9 цього Договору.

3.2.6. Тимчасово призупинити (незалежно від стану Особового рахунку Абонента) надання усіх або частини Послуг Абонентові, який невиконанням своїх зобов’язань згідно п.п. 3.3.6-3.3.9 цього Договору викликав аргументовані скарги або претензії користувачів інших комп’ютерних мереж загального користування, в т.ч. тих, які не є клієнтами Провайдера. Таке призупинення може бути реалізоване без попередження шляхом позбавлення Абонента технічної можливості користування тими або іншими ресурсами, або службами мережі Internet з одночасним сповіщенням користувача про прийняті заходи.

3.2.7. При систематичному невиконанні Абонентом своїх зобов’язань п.п 3.3.6-3.3.9 цього Договору, Провайдер має право достроково розірвати цей Договір з письмовим попередженням Абонента за 7 (сім) календарних днів, шляхом напряму Абонентові електронною поштою або письмово відповідного сповіщення, або розміщення інформації на офіційному сайті Провайдера.

3.2.8. Провайдер в Зоні дії Послуги, має право підключати, а у разі потреби і відключати кінцеве устаткування Абонента по заявках, або у зв’язку з невиконанням останнім умов Договору, залучати до виконання своїх обов’язків третіх осіб, шляхом наділу їх відповідними повноваженнями відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. З урахуванням вимог Провайдера повідомити останньому необхідні дані для реєстрації унікального імені і пароля з метою подальшої Аутентифікації Абонента.

3.3.2. Самостійно стежити за оголошеннями на web-сайті Провайдера //dianet.com.ua/ щодо змін умов цього Договору, вартості Послуг, що надаються та іншими інформаційними повідомленнями Провайдера. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Провайдера на web-сайті та позбавляє його права пред’явлення претензій до Провайдера.

3.3.3. Своєчасно, шляхом авансових платежів, оплачувати абонентську плату за замовлену Послугу Провайдера, відповідно до Розділу 4 Договору і вибраним Тарифом, розміщеним на WEB-cайті Провайдера.

3.3.4. Надати згоду Провайдерові на обробку і використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у рамках виконання договірних зобов’язань.

3.3.5. Інформувати Провайдера про зміні своїх реквізитів і даних впродовж 7 календарних днів.

3.3.6. Використати Послуги Провайдера тільки в цілях, що не суперечать законодавству України.

3.3.7. Нести відповідальність за зміст інформації, що передається їм по мережі Internet.

3.3.8. Не використати Послугу Провайдера з метою несанкціонованого доступу до мережі Internet, а так само до комп’ютерів і устаткування Провайдера.

3.3.9. Не поширювати за допомогою Послуги Провайдера інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим і регламентованим правилам спілкування, і громадським моральним нормам поведінки.

3.3.10. Самостійно оплачувати усі послуги третіх осіб або сторонніх організацій, прямо або побічно сприяючих отриманню послуги мережі Internet і інших, які явно не вказані як Послуги, що робляться Провайдером відповідно до цього Договору.

3.3.11. Контролювати поточний стан свого Особового рахунку.

3.3.12. Абонент зобов’язується використовувати тільки особисто йому надану IP- адресу, вказану в Інструкції до Особового рахунку, і сплатити штраф у разі його самовільної зміни у розмірі 150 (ста п’ятдесяти) гривен.

3.3.13. Не передавати в мережу інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів і/або обслуговуючого персоналу Мережі.

3.3.14. У разі зміни місця проживання заявити про припинення користуванні Послугою або переукладенні Договору.

3.3.15. У разі припинення користування Послугою повернути Провайдерові абонентський термінал без механічних ушкоджень і в робочому стані.

3.3.16. Не використати чужий login, не передавати і не надавати в користування (платне або безкоштовне) отриману від Провайдера послугу третім особам (см «Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг» //www.nkrz.gov.ua ), і сплатити штраф у разі надання в користування (платне або безкоштовне) отриману від Провайдера послугу третім особам, у розмірі 2000 (дві тисячі) гривен.

3.3.17. Інформувати Провайдера про всі випадки перерв зв’язку і ушкодження Мережі за телефонами, вказаними в Розділі 2 даного Договору.

3.3.18. Надавати фахівцеві Провайдера інформацію про місця кріплення коробів або прокладення кабелю. При цьому, Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом і третіми особами у разі порушення функціонування систем життєдіяльності і комунікацій в приміщенні Абонента.

3.3.19. Нести відповідальність за збереження своїх реєстраційних і аутентифікаційних даних, що знаходяться на його комп’ютері.

3.4. Абонент має право:

3.4.1. Самостійно вибрати спосіб оплати (готівковий розрахунок, розрахунок шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок Провайдера, або сплачувати послугу шляхом придбання відповідних платіжних Інтернет-карток) для поповнення свого Особового рахунку.

3.4.2. У разі незгоди Абонента з новими Тарифами на Послуги Провайдера або новою редакцією умов Договору, Абонент має право припинити дію цього Договору в порядку згідно Розділу 6.

3.4.3. Використовувати засоби криптографії при передачі і/або прийомі даних, які він вважає конфіденційними.

3.4.4. Володіти, користуватися і розпоряджатися отриманою інформацією на власний розсуд з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством і іншими власниками інформації, що відносно належить їм.

3.4.5. Відновити режим отримання Послуг Провайдера, призупинених згідно п. 3.2.6, за умови припинення дій вказаних в п. 3.2.6 і ліквідації їх наслідків.

3.4.6. Знати місцезнаходження бази даних, отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних абонента, інформацію про третіх осіб, яким передаються дані Абонента, а також пред’являти мотивовану вимогу зміни або знищення цієї інформації будь-яким власником або розпорядником цієї бази.

3.4.7. На підставі окремої заявки, замовляти і оплачувати по встановлених тарифах інші додаткові послуги, що надаються Провайдером.

3.4.8. За заявою Провайдерові змінити свій тарифний план на наступний період безкоштовно. Зміна тарифного плану в меншу сторону складає 10,00 (десять) гривен.

 1. Вартість, умови надання послуг, порядок розрахунків.

Перелік і абонентська плата за Послуги, що надаються Провайдером за даною угодою визначаються Прейскурантом і тарифами Провайдера, розміщеними на його вищезгаданому офіційному сайті, і можуть переглядатися ним в міру необхідності. Оплата Послуги проводиться Абонентом завчасно, виключно методом 100% авансової передоплати, за період на який планується оплата. Отримання Послуг Абонентом можливо тільки за наявності коштів на його Особовому рахунку. Безготівкові платежі Абонента враховуються на Особовому рахунку тільки після отримання виписки з банку про вступ грошових коштів на розрахунковий рахунок Провайдера. При оплаті за допомогою платіжних Інтернет-карток платежі враховуються на Особовому рахунку згідно номіналів цих карт.

У разі користування послугою «Заморозку рахунку» з Абонента стягується плата у розмірі 1,00 (одна) гривня за кожен календарний день користування послуги «Заморозку рахунку». Платежі виконуються в наступному порядку:

 • Абонент здійснювати оплату зважаючи на бажані терміни використання Послуги Провайдера відповідно до діючого Прейскуранта.
 • Провайдер може відмовити Абонентові в наданні Послуги у разі наявності заборгованості останнього перед Провайдером. Відновлення надання Послуги Абонентові, призупинених згідно Договору, виконується після здійснення оплати і наявності на його Особовому рахунку суми коштів, достатньої для оплати розрахункового періоду надання Послуги згідно діючих тарифів Провайдера. Для відновлення Аутентифікаційних даних у разі відсутності засобів на Особовому рахунку більше 30-ти календарних днів, Абонент повинен сплатити компенсацію у розмірі 100,00 (сто) гривен, а у разі відсутності засобів на Особовому рахунку більше 60-ти календарних днів — 200,00 (двісті) гривен.
 • Облік наданих Послуг і контроль своєчасності платежів ведеться Провайдером автоматично.
 • Розрахунковий період дорівнює одному календарному дню.
 1. Відповідальність сторін і порядок вирішення суперечок.

Провайдер не несе відповідальність за зміст інформації або відомостей, поширених і отриманих Абонентом або його довіреним особам по мережі Інтернет.

Провайдер не несе відповідальності за збиток, який може бути нанесений Абонентом третім особам з використанням мережі Інтернет, а саме: комп’ютерне шахрайство, несанкціонований доступ до матеріалів, що представляють комерційну, промислову або державну таємницю третіх осіб.

Провайдер не несе відповідальності за збиток, який може бути нанесений Абонентові третіми особами при його доступі до мережі Інтернет. Клієнт самостійно встановлює зі свого боку захисні механізми і засоби для забезпечення безпеки власних даних від несанкціонованого доступу з мережі Інтернет.

Провайдер не несе відповідальності за якість своїх послуг, що знаходяться залежно від сторонніх організацій, що надають : магістральні канали зв’язку, телекомунікаційні системи передачі даних, енергозабезпечення і інші послуги, до виробництва яких Провайдер не має ніякого відношення, а також в результаті дій непереборної сили (затоплення, урагани, грози, і інше.).

Провайдер не несе відповідальності за перелік і якість послуг, що надаються Абонентові третіми особами з використанням мережі Інтернет і інших мереж, пов’язаних з нею.

Абонент самостійно відповідає за збиток, заподіяний їм або його довіреними особами в результаті використання мережі Інтернет, особі або майну громадян, інтересам юридичних осіб, моральним принципам суспільства.

Абонент самостійно відповідає за чистоту інформації (її достовірність, правомірність поширення, чистоту від претензій третіх осіб), що передається їм в мережі Інтернет або його довіреними особами, а також відповідає за усі дії здійснені в період користування Послугою, і їх наслідки.

У разі заміни каналу зв’язку Абонентом, самостійного переустановлення програмного забезпечення (або його перенесення на інший комп’ютер), Провайдер не гарантує працездатність останнього.

Провайдер не несе відповідальності за помилки програмного забезпечення Абонента, які можуть виникнути при його роботі і доступі до мережі Інтернет. У разі виникнення вказаних проблем Провайдер робить діагностику і переустановлення програмного забезпечення, за умови оплати їх Абонентом відповідно до діючого Прейскуранта.

Абонент у разі неповернення / ушкодження абонентського терміналу зобов’язується виплатити Провайдерові вартість відповідно до діючого Прейскуранта.

Провайдер не несе гарантійних зобов’язань за елементи живлення абонентського терміналу та обладнання Абонента.

Усі суперечки і/або розбіжності між Сторонами, які можуть виникнути при виконанні цього Договору або у зв’язку з ним, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо Сторони не дійдуть до угоди шляхом переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. Термін дії Договору і Умови його розірвання.

Цей договір укладається на невизначений термін, набуває чинності з моменту реєстрації фізичної особи як Абонента і оплати послуг Абонентом, і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх послуг, що надаються Провайдером за даною угодою, до дати припинення дії цього Договору.

Договір може бути достроково розірваний:

 • За взаємною згодою Сторін.
 • За ініціативою Абонента, викладеною у письмовій формі Провайдерові, з 1 числа наступного календарного місяця.
 • За ініціативою Провайдера на підставі неналежного виконання Абонентом умов Договору. Про припинення дії Договору Провайдер повідомляє Абонентові у письмовій формі або по електронній пошті і призначає термін оплати заборгованості Абонента, якщо така існує на момент розірвання.
 • Якщо на момент розірвання Договору на Особовому Рахунку Абонента є залишок засобів, то він підлягає поверненню Абонентові. Якщо Абонент підключався за Акцією, то акційні умови на момент розірвання Договору мають бути виконані обома Сторонами повністю.
 • Провайдер має право відмовитися від виконання зобов’язань за даною угодою, не відшкодовувавши при цьому збитки, які можуть виникнути у зв’язку з припиненням Договору, у випадках невиконання Абонентом умов цього Договору, використання послуг для будь-яких незаконних цілей, а також отримання Послуги зв’язку незаконним способом.

В цьому випадку Абонент зобов’язаний в тижневий термін з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Провайдерові збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Провайдером, здійснивши платежі на користь Провайдера так, щоб підсумковий баланс Особового рахунку Абонента став позитивним. При розірванні Договору усі Аутентифікаційні дані Абонента видаляються.

 

 1. Форс-мажор.

Провайдер не несе відповідальність, якщо невиконання якого-небудь положення цього Договору стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю з боку Провайдера, подібних до стихійних лих, екстремальних умов, пожеж, воєн, страйків, втручання з боку влади, дій або бездіяльності операторів зв’язку і комп’ютерних мереж (іменованих умови форс-мажор), але що не обмежуються ними. Жодна із Сторін не несе відповідальності за будь-який збиток, збитки, претензії або інші витрати, які можуть виникнути у іншої сторони в результаті форс-мажорних обставин.

 1. Інші умови.

Цей Договір оферти опублікований українською мовою.

Підписанням цього договору, або виконанням інших дій умов цього договору, що підтверджують прийняття (акцепту), Абонент дає дозвіл на використання приміщень загального користування, опорних конструкцій будинку, механічного, електричного і іншого устаткування за межами або в межах квартири, а також будови будинку, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлового приміщення, що розміщені в житловому будинку.

Цей Договір оферти, включаючи Угоди, Додатки і Доповнення, якщо такі є, складає повний Договір між Провайдером і Абонентом відносно предмета Договору і замінює будь-які інші попередні Договори, врегулювання, письмові і усні Домовленості, що відносяться до предмету цього Договору. Сторони зобов’язуються не використовувати і не розкривати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, окрім випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі зміни реквізитів одній їх Сторін цього Договору, остання зобов’язана впродовж семи календарних днів письмово повідомити про це інші Сторони.

Усе устаткування і канали зв’язки, що використовуються Провайдером для надання послуг Абонентові, залишаються у власності Провайдера, і підлягають поверненню після закінчення дії Договору. Усі дії з оформлення, виконання цих Договірних зобов’язань за поданням послуг Абонентові, Провайдер виконує особисто або із залученням своїх Представників — третіх уповноважених належним чином осіб.

Умови цього Договору дійсні для усіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Провайдера за якість послуг, додаткові послуги і відповідальність для Абонента та ін.), мають бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до цього Договору.

Сторони перейняли на себе зобов’язання забезпечити відповідний рівень захисту персональних даних контрагента, а також споживачів (абонентів), обробляти персональні дані тільки в цілях, об’ємах і в терміни, передбачені Договором або витікаючи з його предмету, з умовою їх не розголошування. У всьому, що не обумовлено справжнім пунктом, Сторони керуються чинними нормами Закону України «Про захист персональних даних».

Абонент, приймаючи умови цього Договору, виражає свою згоду Провайдерові на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, обробку, адаптацію, зміну, оновлення, використання, поширення, знеособлення або видалення відомостей і персональних даних про нього, як про фізичну особу, у рамках виконання умов цього Договору, відповідно до Закону України «про захист персональний даних».

Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і набувають чинності з моменту Акцепту основного Договору.

*Акція діє на території покриття Діанет.

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

на умовах публічної оферти

м. Київ 01 жовтня 2016 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДіаНЕТ» (надалі – ТОВ «ДіаНЕТ» або «АГЕНТ»), яке діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єктів господарювання, що надають телекомунікаційні та інші послуги відповідно до чинного законодавства, в т.ч. за наявними у них ліцензіями, і які зазначаються у Додатках до цього Договору (далі по тексту разом – ВИКОНАВЦІ, або кожен окремо – ВИКОНАВЕЦЬ), в особі генерального директора Дмитренка Дмитра Олександровича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та АБОНЕНТ з іншого боку, а разом далі СТОРОНИ, уклали даний Договір про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Публічна оферта – пропозиція ТОВ «ДіаНЕТ», адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі (на адресу необмеженого кола осіб) у відповідності до положень Цивільного кодексу України, укласти з ним цей Договір про надання телекомунікаційних та інших послуг ВИКОНАВЦЯМИ та/або ВИКОНАВЦЕМ (далі по тексту разом ВИКОНАВЦІ) таких послуг на умовах, що містяться в Публічній оферті.

Договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних та інших послуг, укладений за дорученням ВИКОНАВЦІВ між ТОВ «ДіаНЕТ» і АБОНЕНТОМ на умовах Публічної оферти в момент акцепту АБОНЕНТОМ її умов (далі по тексту – Договір).

АБОНЕНТ – фізична або юридична особа, яка на умовах цього Договору отримує телекомунікаційні та інші послуги, що передбачає підключення необхідного обладнання, яке перебуває в його власності або користуванні до Телекомунікаційних мереж ВИКОНАВЦІВ.

Акцепт – повна й безумовна згода АБОНЕНТА на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Офіційний веб-сайт ТОВ «ДіаНЕТ» – WWW-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуг. Веб-сайт ТОВ «ДіаНЕТ» розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: //dianet.com.ua/. Офіційна веб-сторінка ТОВ «ДіаНЕТ» на сайті ВИКОНАВЦІВ прирівнюється до Офіційного веб-сайту (далі по тексту Офіційний веб-сайт).

Протокол замовлених послуг – документ укладений СТОРОНАМИ у разі винекнення потреби спеціального визначення деяких умов Договору, оформлений на підставі цього Договору, який підтверджує підключення АБОНЕНТА до Телекомунікаційних мереж ВИКОНАВЦІВ та містить інформацію про вартість і характеристики замовлених телекомунікаційних та інших послуг, орендоване обладнання, послуги по підключенню до кожної з Телекомунікаційних мереж, реквізити ВИКОНАВЦІВ та АБОНЕНТА.

Тарифи – система ставок оплати телекомунікаційних послуг, що надаються ВИКОНАВЦЯМИ, їх опис і вартість, а також порядок замовлення, надання та отримання.

Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв’язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої АБОНЕНТУ основної телекомунікаційної послуги та інших послуг.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.В порядку та на умовах, що визначені цим Договором, ТОВ «ДіаНЕТ» на підставі та в рамках відповідних договорів з ВИКОНАВЦЕМ або ВИКОНАВЦЯМИ, укладає цей Договір від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок ВИКОНАВЦІВ, які з використанням відповідних стандартів і технологій, надають АБОНЕНТУ телекомунікаційні та інші послуги (роботи) відповідно до чинного законодавства, в т.ч. за наявними у них ліцензіями та інше, на оплатній підставі, у відповідності до обраних АБОНЕНТОМ Тарифних планів, а АБОНЕНТ користується та своєчасно оплачує АГЕНТУ вартість наданих йому послуг.

1.2. Перелік, вартість та характеристики послуг, які АБОНЕНТ одержує й оплачує відповідно до Договору, а також реквізити ВИКОНАВЦІВ, що безпосередньо надають послуги, зазначені у Протоколі замовлених послуг (скорочено Протокол). Протокол та/або Протоколи є невід’ємною частиною цього Договору.АБОНЕНТ підписує Протокол та/або у інший спосіб погоджує Протокол на офіційному веб-сайті ТОВ «ДіаНЕТ». АБОНЕНТ може у будь-який час внести зміни в асортимент послуг, що пропонується АГЕНТОМ, шляхом направлення ТОВ «ДіаНЕТ» письмової заяви або додатково замовити телекомунікаційні та інші послуги, що не були замовлені АБОНЕНТОМ раніше, шляхом погодження нового Протоколу замовлених послуг до Договору.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов‘язковими для кожної з СТОРІН Договору. Перед початком отримання телекомунікаційних та інших послуг кожний АБОНЕНТ зобов‘язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо АБОНЕНТ не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами. Відповідно, АБОНЕНТ, який підписав Заяву про приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору) та/або оплатив послугу з підключення АБОНЕНТА до телекомунікаційної мережі ВИКОНАВЦЯ та/або вчинив інші конклюдентні дії (завантаження контенту, введення даних та інше), вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, а саме здійснив Акцепт Договору.

2.2. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди АБОНЕНТОМ на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту ( повне беззастережне прийняття) всіх істотних умов Договору, в т.ч. без підпису письмового примірника. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до повноважень ЦК України та є рівносильним підписаному Договору.

2.3. Акцепт умов Договору полягає в здійсненні АБОНЕНТОМ однієї з конклюдентних дій, направлених на отримання послуг (невиключний перелік): підписання Заяви про приєднання до Договору та/або оплати послуги/послуг в т.ч. послуги з підключення АБОНЕНТА до Телекомунікаційної мережі хоча б одного з ВИКОНАВЦІВ та/або введення даних АБОНЕНТА до реєстраційної програми ВИКОНАВЦЯ, завантаження контенту ВИКОНАВЦЯ тощо та інше.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

3.1.АБОНЕНТ має право:
3.1.1. Отримувати обрані послуги або Пакети послуг, що пропонуються АБОНЕНТУ ТОВ «ДіаНЕТ». АБОНЕНТ не має права на замовлення (отримання) нових послуг у разі наявності у АБОНЕНТА заборгованості за цим Договором.
3.1.2. Отримувати від АГЕНТА інформацію про послуги по телефону, поштою, а також у центрах продажу та обслуговування абонентів.
3.1.3. Відмовитись від послуг та припинити дію Договору у випадку зміни АГЕНТОМ Тарифів на послуги та незгоди АБОНЕНТА з новими Тарифами, шляхом направлення письмового попередження про це за 7 календарних днів до введення в дію змін на Тарифи. У разі, якщо АБОНЕНТ до ведення в дію нових Тарифів не повідомив АГЕНТА про відмову від послуги, вважається що АБОНЕНТ погодився із зміною Тарифів.
3.2. АБОНЕНТ зобов’язується:
3.2.1. Приймати та сплачувати послуги (роботи), що надаються ВИКОНАВЦЯМИ, своєчасно та в повному обсязі згідно умов, передбачених цим Договором та відповідними Додатками до нього, але не пізніше строків, зазначених в рахунках, які виставляються АГЕНТОМ АБОНЕНТУ.
3.2.2. Ознайомитись з віповідними Правилами (Регламентами) надання телекомунікаційних послуг, що надаються за цим Договором.
3.2.3. В строк не пізніше 10 робочих днів інформувати ТОВ «ДіаНЕТ» про наступні обставини: зміну П.І.Б., місцезнаходження, контактного телефону, факсу, електронної адреси, та про всі інші зміни, що мають суттєве значення для виконання умов цього Договору та зазначаються у Заяві про приєднання до Договору.
3.2.4. У разі якщо для виконання робіт з підключення необхідно отримати відповідні погодження у власника приміщення (будинку) або іншої уповноваженої особи, АБОНЕНТ зобов’язується самостійно отримати необхідні дозволи та погодження.
3.2.5. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам.
3.2.6. Не передавати права та/або обов’язки АБОНЕНТА за даним Договором третім особам без попередньої письмової згоди АГЕНТА.
3.2.7. Не допускати підключення абонентських пристроїв передавання даних, які не мають сертифіката відповідності.
3.2.8. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію послуг у мережі ВИКОНАВЦІВ чи на функціонування мережевого обладнання ВИКОНАВЦІВ.
3.2.9. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим АБОНЕНТАМ.
3.2.10. Не допускати використання послуг для створення незручностей іншим АБОНЕНТАМ, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг ВИКОНАВЦІВ іншими АБОНЕНТАМИ.
3.2.11. Забезпечувати уповноваженим співробітникам, агентам чи підрядчикам ВИКОНАВЦЯ доступ у приміщення АБОНЕНТА та до траси прокладання кабелю (до слабоструменевих стояків (щитків), підвальних приміщень та інше) з метою виконання ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов’язань за даним Договором.
3.2.12. Виконувати вказівки, рекомендації, поради фахівців ВИКОНАВЦЯ, необхідні для правильного (коректного) використання послуг за Договором. АБОНЕНТ зобов’язаний зі свого боку забезпечити працездатність та правильність використання абонентських пристроїв та іншого обладнання, програмного забезпечення, та здійснити інші дії, що є необхідними для отримання послуг за Договором.
3.3. АБОНЕНТ має інші права та обов’язки, визначені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АГЕНТА ТА ВИКОНАВЦЯ

4.1. АГЕНТ та/або ВИКОНАВЕЦЬ мають право:
4.1.1. Змінювати Тарифи та/або Тарифні плани на Послуги, які встановлюються АГЕНТОМ разом з ВИКОНАВЦЯМИ Послуг, шляхом розміщення на Офіційному веб-сайті ТОВ «ДіаНЕТ» та/або направлення Абоненту відповідного письмового повідомлення тощо.
4.1.2. Скорочувати перелік послуг, призупинити або припинити надання послуг АБОНЕНТУ у випадку порушення АБОНЕНТОМ умов пп. 3.2.1.-3.2.12. Договору, або законодавства України у сфері телекомунікацій.
4.1.3. Відмовити АБОНЕНТУ в наданні нових послуг у разі наявності у АБОНЕНТА заборгованості або відсутності технічної можливості у підключенні до Телекомунікаційних мереж.
4.1.4. У разі, якщо АБОНЕНТ протягом трьох повних розрахункових періодів, з дати призупинення надання послуг, не виконав умови, визначені в п. 3.2.1., АГЕНТ має право без письмового повідомлення в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
4.1.5. Кожен ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право переривати надання послуг для планового обслуговування засобів зв’язку й устаткування, про що повідомляє АБОНЕНТА шляхом надсилання повідомлення на його електронну адресу, що зареєстрована в домені ВИКОНАВЦЯ, та шляхом розміщення інформації на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні послуг.
4.1.6. АГЕНТ залишає за собою право інформувати АБОНЕНТА про стан його особового рахунку тоді, коли на його погляд це буде необхідно, або на прохання (запит) АБОНЕНТА.
4.1.7. АГЕНТ має право інформувати АБОНЕНТА про акції і новини ВИКОНАВЦІВ поштою, електронною поштою та розміщати їх на Офіційному веб-сайті АГЕНТА та/або веб-сайті ВИКОНАВЦЯ.
4.1.8. ВИКОНАВЕЦЬ має право на свій розсуд скоротити або припинити надання телекомунікаційних та інших послуг в порядку та на умовах, що передбачені діючим законодавством України.
4.1.9. АГЕНТ має право без додаткового погодження змінювати ВИКОНАВЦІВ в цьому Договорі.
4.1.10. Кожен ВИКОНАВЕЦЬ та АГЕНТ у разі виконання умов п. 2.2. та п.2.3. Договору вважаються такими, що отримали згоду на збір та обробку персональних даних від АБОНЕНТА. У разі відмови АБОНЕНТА надавати таку згоду він може звернутися з відповідною письмовою заявою за адресою АГЕНТА.
4.2. АГЕНТ та/або ВИКОНАВЦІ зобов’язується:
4.2.1. Надавати АБОНЕНТУ інформацію про всі послуги (роботи).
4.2.2. Надавати послуги згідно умов цього Договору. Доступ до послуг на абонентських пристроях АБОНЕНТ забезпечує самостійно, або в разі погодження з ВИКОНАВЦЕМ, замовляє як додаткову послугу.
4.2.3. Усувати пошкодження Мережі протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх усунення).
4.2.4. Надавати АБОНЕНТОВІ технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру, якщо це необхідно, в т.ч. за допомогою телефонного зв’язку за номерами служби технічної підтримки, розміщеними на сайті //dianet.com.ua/ у робочий час. Технічна підтримка за допомогою телефонного зв’язку є платною послугою.
4.2.5. АГЕНТ та/або ВИКОНАВЦІ мають інші права та обов’язки, визначені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. АБОНЕНТ зобов’язується оплачувати вартість телекомунікаційних послуг, які надаються ВИКОНАВЦЯМИ, за тарифами, які в т.ч. розміщуються на офіційному веб-сайті ТОВ «ДіаНЕТ» та/або на веб-сайті ВИКОНАВЦІВ.
5.2. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється у гривнях, попередньою оплатою, яка складає 100% щомісячної вартості Послуг за кожний наступний місяць замовлених послуг не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця.
5.3. Якщо до останнього дня місяця кошти АБОНЕНТА не перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ДіаНЕТ», то з 5-го числа наступного місяця, при наявності заборгованості у АБОНЕНТА або недостатній сумі авансового внеску для користування Послугами у поточному місяці, надання Послуг АБОНЕНТУ призупиняється до моменту внесення останнім необхідної суми. Перерахунок розміру абонентської плати пропорційно часу тимчасового призупинення надання послуг не здійснюється.
5.4. АБОНЕНТ самостійно несе будь-які додаткові витрати та ризики стосовно послуг, які надаються не СТОРОНАМИ цього Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно з чинним законодавством України з урахуванням вимог, встановлених цим договором.
6.2. ВИКОНАВЦІ не несуть відповідальності:
6.2.1. За зміст, якість та/або вибір отриманої АБОНЕНТОМ в процесі використання послуг інформації, за її подальше використання та зберігання.
6.2.2. За будь-які ушкодження, які були завдані АБОНЕНТУ в результаті користування послугами, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації або переривання послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом АБОНЕНТА.
6.2.3. За неможливість отримання послуг, погіршення якості послуг, перебої в роботі та таке інше, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу ВИКОНАВЦІВ.
6.2.4. За якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Інтернет, які не є власністю ВИКОНАВЦІВ.
6.2.5. Перед АБОНЕНТОМ та третіми особами, якщо їм буде заподіяно шкоду (збитки) будь-якого роду в ході використання АБОНЕНТОМ на власний розсуд послуг за даним Договором та без будь-якої вини ВИКОНАВЦЯ.
6.2.6. У разі невиконання або неналежного виконання ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов’язань за цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність в межах розмірів штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про телекомунікації», при цьому допускається стягнення тільки вказаних штрафних санкцій, заподіяні збитки та моральна шкода не відшкодовуються. Сумарний розмір відповідальності ВИКОНАВЦЯ за Договором не може перевищувати щомісячної вартості послуг.
6.2.7. ВИКОНАВЕЦЬ докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи.
6.3. СТОРОНИ не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили. Кожна СТОРОНА повинна інформувати інші СТОРОНИ пронастання обставин непереборної сили в 10-ти денний термін з моменту їх винекнення; в противному випадку на настання обставин непереборної сили посилатись не можна.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з дня підписання АБОНЕНТОМ Заяви про приєднання до Договору або приєднання АБОНЕНТА до Договору у інший спосіб і діє до припинення його однією зі СТОРІН, в порядку, передбаченому даним Договором або чинним законодавством України.
7.2. Кожна зі СТОРІН може припинити дію Договору, письмово (рекомендованим листом) попередивши про це за 14 днів до бажаної дати розірвання Договору, крім випадку, коли дія Договору припиняється згідно п.4.1.4. У разі відсутності даних про поштової адресу АБОНЕНТА, повідомленя йому можуть направлятися на адресу його електоронної пошти.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір, включаючи всі додатки і доповнення, складений при повному розумінні СТОРОНАМИ предмету Договору.
8.2. Уклавши Договір, АБОНЕНТ дає свою згоду на обробку своїх персональних даних.
8.3. Цей Договір може змінено АГЕНТОМ у будь-який час в односторонньому порядку без попереднього повідомлення АБОНЕНТА. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту розміщення її на Офіційному веб-сайті.
8.4. Всі Додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною.