ДОГОВОР

в редакції від 23.03.2019 року

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання телекомунікаційних послуг
доступу до Інтернет (DiaNet) ТОВ “Діанет” (фізичним особам)

 

 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю “Діанет” (включений в реєстр операторів, провайдерів №3410 від 02.07.2013), що іменується надалі “Провайдер”, в особі, директора Дмитренко Дмитра Олександровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку), керуючись законом України “Про телекомунікації” № 1280-IV від 18.11.2003р., Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою КМ України від 11.04.2012г. № 295, ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує фізичним особам, (за винятком суб’єктів підприємницької діяльності і самозайнятих осіб), іменованим надалі Абонент, справжню оферту – пропозиція укласти Договір на надання телекомунікаційних послуг доступу до Інтернет (DiaNET) на умовах, приведених нижче :

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ :

Публічна оферта – пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет (DiaNet) ТОВ “Діанет”, на умовах, що містяться в справжній публічній оферті.

Договір – договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет (DiaNet) ТОВ “Діанет”, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Публічної оферти у момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір).

Акцепт – повне і беззастережне прийняття Абонентом умов справжньої публічної оферти шляхом заповнення і відправки на WEB- сайті Провайдера заявки (анкети) на підключення до мережі з вказівкою необхідних даних і оплати грошової суми Абонентом за Послугу.

Абонент – фізична особа, що уклала з Провайдером Договір на умовах, що містяться в справжній публічній оферті.

Послуга – послуга доступу в Інтернет (DiaNET) ТОВ “Діанет”, що надається Провайдером Абонентові (далі по тексту – Послуга).

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно пов’язана глобальним адресним простором і базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Технічна можливість отримання Послуги – знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налагодженого устаткування Абонента і програмного забезпечення.

Абонентський термінал (ONU) – пристрій на стороні Абонента, що забезпечує можливість отримання Послуги, що надається Провайдером.

Устаткування Абонента – електронний пристрій (комп’ютер, ноутбук, та ін.), зі вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для установки мережевого інтерфейсу.

Зона дії послуги – географічна зона телекомунікаційної мережі Провайдера.

Підключення до мережі Інтернет (DiaNET) ТОВ “Діанет” – комплекс дій Провайдера, який полягає в здійсненні ряду дій з прокладення оптичного / мережевого кабелю від устаткування Провайдера до приміщення Абонента, передачі Абонентові абонентського терміналу або виділенні одного порту в устаткуванні Провайдера на термін надання Послуги, налаштування устаткування абонента, закріплення за абонентом особового рахунку і присвоєння йому аутентифікаційних даних.

WEB – cайт Провайдера – WWW- сервер Провайдера, на якому знаходиться уся необхідна інформація для використання Послуги. WEB- сайт Провайдера розміщений і доступний в мережі Інтернет за адресою  //www.dianet.com.ua .

Персональний кабінет – web-сторінка на WEB-сайті Провайдера, що містить статистичну інформацію про об’єм отриманої Абонентом Послуги, поточному стані його особового рахунку і іншу інформацію. Для доступу у свій Персональний кабінет Абонент використовує свої Аутентифікаційні дані: унікальний логін (чи мережеве ім’я) (login), пароль (password).

Особовий рахунок – рахунок у білінговій системі Провайдера, на якому фіксуються авансові платежі Абонента і суми грошових коштів, утримані (списані) з цих платежів в якості плати за Послугу. Особовий рахунок має унікальний ідентифікатор.

Аутентифікаційні дані – унікальні логін (чи мережеве ім’я) (login), пароль (password), унікальний номер Особового рахунку присвоєні Абонентові Провайдером, що використовуються для доступу в персональний кабінет або до Послуги.

МАС-адрес – це унікальний ідентифікатор Абонентського устаткування в Телекомунікаційній мережі Провайдера (змінюється при заміні мережевого устаткування).

Локальні ресурси – це послуги, що надаються Абонентові за наявності позитивного балансу, окрім доступу в Мережу.

Неактивність АбонентаАбонент є неактивним при негативному балансі на його Особовому рахунку.

Акційне підключення – підключення АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ ПРОВАЙДЕРА за спеціальними Акційними тарифами ПРОВАЙДЕРА. Умови Акційного підключення, термін дії ДОГОВОРУ, призупинення дії ДОГОВОРУ на певний термін і порядок його дострокового розторгнення при Акційному підключенні регулюються Доповненням (-ями) про умови проведення акцій.*

Акційні тарифи – документ, що містить перелік Послуг доступу в Інтернет, які надаються ПРОВАЙДЕРОМ, і їх вартість на час проведення акції. Акційні тарифи діють в період, встановлений Доповненням (-ями) до ДОГОВОРУ про умови проведення. Інші терміни і визначення, згадані в цьому Договорі, але не відбиті в справжньому розділі, застосовуються в значеннях, закріплених в Законі України “Про Телекомунікації”, і інших нормативно – правових актах України.

 1. Предмет і мета договору.

Провайдер на умовах Публічного договору (оферти) надає Абонентові послуги цілодобового доступу до телекомунікаційної мережі Провайдера устаткування Абонента для отримання доступу до комп’ютерної мережі “DiaNet” (якщо такі є присутніми за місцем підключення Абонента) і до ресурсів мережі Internet (надалі Послуги) впродовж усього терміну дії цього Договору. Абонент замовляє, приймає і оплачує Послуги, відповідно до умов цього Договору і Додатків до нього.

Провайдер надає Абонентові консультаційну підтримку і інші послуги, згідно цього Договору і Додатків до нього. Офіційні повідомлення розміщуються на сайті Провайдера (//www.dianet.com.ua) або спрямовуються на електронну адресу Абонента. Вказаний спосіб повідомлень є офіційним засобом інформації Провайдера, він є обов’язковим для ознайомлення і береться до відома Абонентом.

 1. Акцепт (прийняття) Договору. Порядок укладення договору.

Договір про надання послуги укладається шляхом Акцепту Абонента (прийняття умов) справжньої публічної оферти, що містить усі істотні умови договору, без підписання сторонами і не вказуючи на Абонента. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту справжньої публічної оферти впродовж усього часу збереження позитивного балансу на особовому рахунку Абонента і впродовж шести календарних місяців з моменту досягнення нульового або негативного балансу Особового рахунку (при припиненні надання Послуги). Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору не користувалися Послугою Провайдера, свідченням повного і беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації і оплати Послуги.

Отримати необхідну консультацію або подати заявку на реєстрацію можна за телефоном: (061) 707-41-14; поштою manager@dianet.com.ua; на сайті  – //www.dianet.com.ua ; шляхом заповнення форми електронної заявки, в уповноважених представників Провайдером або в Центрі обслуговування (клієнтської підтримки) абонентів. З моменту здійснення процедури реєстрації Договір вважається укладеним без підписання у кожному окремому випадку. Датою укладення цього Договору, в цьому випадку, є дата реєстрації Особового рахунку Абонента у білінговій системі Провайдера.

Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

 1. Права і обов’язки сторін.

3.1. Провайдер зобов’язується:

3.1.1. Організувати технічні умови і підключити устаткування Абонента до телекомунікаційної мережі Провайдера, якісно надавати Абонентові сплачені ним Послуги відповідно до умов Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України.

3.1.2. Виділити Абонентові порт на комунікаційному устаткуванні / надати абонентський термінал в технічно справному стані без механічних ушкоджень.

3.1.3. Сповіщати Абонента про планові заходи тих, що відбуваються на комунікаційних системах верхнього рівня на сайті //www.dianet.com.ua.

3.1.4. Надавати Абонентові Послуги безперервно, окрім часу усунення аварійних ситуацій, відмови устаткування, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які заподіяли неможливість надання Послуг (Розділ 7 цього Договору), у тому числі актів, рішень державних органів. У найкоротші терміни усувати ушкодження, що знаходяться в компетенції Провайдера, у тому числі усунення дефектів устаткування телекомунікаційної мережі.

3.1.5. Створити для Абонента в автоматичній системі обліку Провайдера Особовий Рахунок. Надавати Абонентові можливість знайомитися із станом свого Особового рахунку в Персональному кабінеті. При вступі письмового повідомлення (заяви) Абонента призупинити надання своїх Послуг на зазначений їм термін.

3.1.6. Своєчасно зараховувати грошові кошти, що поступили, на Особовий рахунок Абонента. Надавати Абонентам документи про прийом плати за надані послуги (на вимогу). Ця вимога не відноситься до поповнення Особового рахунку через платіжні Інтернет – карти.

3.1.7. Надавати консультації Абонентові з усіх питань, відносно надання Послуги, а також Інформувати Абонента про усі зміни в Прейскурант шляхом розміщення оголошень на інформаційному сервері //www.dianet.com.ua не менше, ніж за 10 днів до їх введення.

3.2. Провайдер має право:

3.2.1. Проводити роботи по профілактиці і модернізації власного устаткування, які можуть спричинити призупинення в наданні Послуг. Проводити інші регламентні і ремонтно-відновні роботи, з метою підтримки працездатності своєї телекомунікаційної мережі і абонентського кабелю.

3.2.2. Здійснювати збір плати за Послуги, що надаються. Призупинити надання Послуги Абонентові у разі нестачі засобів на Особовому рахунку Абонента, якщо Абонент не сплатив необхідну суму вартості Послуги Провайдера. У разі відсутності засобів на Особовому рахунку Абонента більше 30-ти календарних днів відключити Аутентифікаційні дані Абонента, з подальшим демонтажем лінії і деінсталяції абонентського терміналу.

3.2.3. У односторонньому порядку переглянути список і вартість (абонентську плату) Послуг, що надаються, і умови Договору. При цьому Провайдер має повідомити Абонента не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до введення змін. Повідомлення Абонента про усі зміни за даним договором і його умовам, а так само в інших випадках, робляться в порядку вказаному в Розділі 1 даного Договору, шляхом розміщення інформації на інформаційному сервері //dianet.com.ua .

3.2.4. В цілях збереження працездатності інфраструктури своїх мереж контролювати об’єм інформації, що передається Абонентами по мережі. При виникненні вірусної активності на комп’ютері Абонента – відключити Абонента від мережі і підключити тільки після проведення необхідних заходів, тобто видалення вірусної інформації з комп’ютера (ів) Абонента.

3.2.5. Здійснювати діагностичний перегляд інформації Абонента при виникненні конфліктних ситуацій за Договором, а також при порушенні Абонентом п.п. 3.3.6-3.3.9 цього Договору.

3.2.6. Тимчасово призупинити (незалежно від стану Особового рахунку Абонента) надання усіх або частини Послуг Абонентові, який невиконанням своїх зобов’язань згідно п.п. 3.3.6-3.3.9 цього Договору викликав аргументовані скарги або претензії користувачів інших комп’ютерних мереж загального користування, в т.ч. тих, які не є клієнтами Провайдера. Таке призупинення може бути реалізоване без попередження шляхом позбавлення Абонента технічної можливості користування тими або іншими ресурсами, або службами мережі Internet з одночасним сповіщенням користувача про прийняті заходи.

3.2.7. При систематичному невиконанні Абонентом своїх зобов’язань п.п 3.3.6-3.3.9 цього Договору, Провайдер має право достроково розірвати цей Договір з письмовим попередженням Абонента за 7 (сім) календарних днів, шляхом напряму Абонентові електронною поштою або письмово відповідного сповіщення, або розміщення інформації на офіційному сайті Провайдера.

3.2.8. Провайдер в Зоні дії Послуги, має право підключати, а у разі потреби і відключати кінцеве устаткування Абонента по заявках, або у зв’язку з невиконанням останнім умов Договору, залучати до виконання своїх обов’язків третіх осіб, шляхом наділу їх відповідними повноваженнями відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. З урахуванням вимог Провайдера повідомити останньому необхідні дані для реєстрації унікального імені і пароля з метою подальшої Аутентифікації Абонента.

3.3.2. Самостійно стежити за оголошеннями на web-сайті Провайдера //dianet.com.ua/ щодо змін умов цього Договору, вартості Послуг, що надаються та іншими інформаційними повідомленнями Провайдера. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Провайдера на web-сайті та позбавляє його права пред’явлення претензій до Провайдера.

3.3.3. Своєчасно, шляхом авансових платежів, оплачувати абонентську плату за замовлену Послугу Провайдера, відповідно до Розділу 4 Договору і вибраним Тарифом, розміщеним на WEB-cайті Провайдера.

3.3.4. Надати згоду Провайдерові на обробку і використання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” у рамках виконання договірних зобов’язань.

3.3.5. Інформувати Провайдера про зміні своїх реквізитів і даних впродовж 7 календарних днів.

3.3.6. Використати Послуги Провайдера тільки в цілях, що не суперечать законодавству України.

3.3.7. Нести відповідальність за зміст інформації, що передається їм по мережі Internet.

3.3.8. Не використати Послугу Провайдера з метою несанкціонованого доступу до мережі Internet, а так само до комп’ютерів і устаткування Провайдера.

3.3.9. Не поширювати за допомогою Послуги Провайдера інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим і регламентованим правилам спілкування, і громадським моральним нормам поведінки.

3.3.10. Самостійно оплачувати усі послуги третіх осіб або сторонніх організацій, прямо або побічно сприяючих отриманню послуги мережі Internet і інших, які явно не вказані як Послуги, що робляться Провайдером відповідно до цього Договору.

3.3.11. Контролювати поточний стан свого Особового рахунку.

3.3.12. Абонент зобов’язується використовувати тільки особисто йому надану IP- адресу, вказану в Інструкції до Особового рахунку, і сплатити штраф у разі його самовільної зміни у розмірі 150 (ста п’ятдесяти) гривен.

3.3.13. Не передавати в мережу інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів і/або обслуговуючого персоналу Мережі.

3.3.14. У разі зміни місця проживання заявити про припинення користуванні Послугою або переукладенні Договору.

3.3.15. У разі припинення користування Послугою повернути Провайдерові абонентський термінал без механічних ушкоджень і в робочому стані.

3.3.16. Не використати чужий login, не передавати і не надавати в користування (платне або безкоштовне) отриману від Провайдера послугу третім особам (см “Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг” //www.nkrzi.gov.ua ), і сплатити штраф у разі надання в користування (платне або безкоштовне) отриману від Провайдера послугу третім особам, у розмірі 2000 (дві тисячі) гривен.

3.3.17. Інформувати Провайдера про всі випадки перерв зв’язку і ушкодження Мережі за телефонами, вказаними в Розділі 2 даного Договору.

3.3.18. Надавати фахівцеві Провайдера інформацію про місця кріплення коробів або прокладення кабелю. При цьому, Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом і третіми особами у разі порушення функціонування систем життєдіяльності і комунікацій в приміщенні Абонента.

3.3.19. Нести відповідальність за збереження своїх реєстраційних і аутентифікаційних даних, що знаходяться на його комп’ютері.

3.4. Абонент має право:

3.4.1. Самостійно вибрати спосіб оплати (готівковий розрахунок, розрахунок шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок Провайдера, або сплачувати послугу шляхом придбання відповідних платіжних Інтернет-карток) для поповнення свого Особового рахунку.

3.4.2. У разі незгоди Абонента з новими Тарифами на Послуги Провайдера або новою редакцією умов Договору, Абонент має право припинити дію цього Договору в порядку згідно Розділу 6.

3.4.3. Використовувати засоби криптографії при передачі і/або прийомі даних, які він вважає конфіденційними.

3.4.4. Володіти, користуватися і розпоряджатися отриманою інформацією на власний розсуд з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством і іншими власниками інформації, що відносно належить їм.

3.4.5. Відновити режим отримання Послуг Провайдера, призупинених згідно п. 3.2.6, за умови припинення дій вказаних в п. 3.2.6 і ліквідації їх наслідків.

3.4.6. Знати місцезнаходження бази даних, отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних абонента, інформацію про третіх осіб, яким передаються дані Абонента, а також пред’являти мотивовану вимогу зміни або знищення цієї інформації будь-яким власником або розпорядником цієї бази.

3.4.7. На підставі окремої заявки, замовляти і оплачувати по встановлених тарифах інші додаткові послуги, що надаються Провайдером.

3.4.8. За заявою Провайдерові змінити свій тарифний план на наступний період безкоштовно. Зміна тарифного плану в меншу сторону складає 10,00 (десять) гривен.

 1. Вартість, умови надання послуг, порядок розрахунків.

Перелік і абонентська плата за Послуги, що надаються Провайдером за даною угодою визначаються Прейскурантом і тарифами Провайдера, розміщеними на його вищезгаданому офіційному сайті, і можуть переглядатися ним в міру необхідності. Оплата Послуги проводиться Абонентом завчасно, виключно методом 100% авансової передоплати, за період на який планується оплата. Отримання Послуг Абонентом можливо тільки за наявності коштів на його Особовому рахунку. Безготівкові платежі Абонента враховуються на Особовому рахунку тільки після отримання виписки з банку про вступ грошових коштів на розрахунковий рахунок Провайдера. При оплаті за допомогою платіжних Інтернет-карток платежі враховуються на Особовому рахунку згідно номіналів цих карт.

У разі користування послугою “Заморозку рахунку” з Абонента стягується плата у розмірі 1,00 (одна) гривня за кожен календарний день користування послуги “Заморозку рахунку”. Платежі виконуються в наступному порядку:

 • Абонент здійснювати оплату зважаючи на бажані терміни використання Послуги Провайдера відповідно до діючого Прейскуранта.
 • Провайдер може відмовити Абонентові в наданні Послуги у разі наявності заборгованості останнього перед Провайдером. Відновлення надання Послуги Абонентові, призупинених згідно Договору, виконується після здійснення оплати і наявності на його Особовому рахунку суми коштів, достатньої для оплати розрахункового періоду надання Послуги згідно діючих тарифів Провайдера. Для відновлення Аутентифікаційних даних у разі відсутності засобів на Особовому рахунку більше 30-ти календарних днів, Абонент повинен сплатити компенсацію у розмірі 100,00 (сто) гривен, а у разі відсутності засобів на Особовому рахунку більше 60-ти календарних днів – 200,00 (двісті) гривен.
 • Облік наданих Послуг і контроль своєчасності платежів ведеться Провайдером автоматично.
 • Розрахунковий період дорівнює одному календарному дню.
 1. Відповідальність сторін і порядок вирішення суперечок.

Провайдер не несе відповідальність за зміст інформації або відомостей, поширених і отриманих Абонентом або його довіреним особам по мережі Інтернет.

Провайдер не несе відповідальності за збиток, який може бути нанесений Абонентом третім особам з використанням мережі Інтернет, а саме: комп’ютерне шахрайство, несанкціонований доступ до матеріалів, що представляють комерційну, промислову або державну таємницю третіх осіб.

Провайдер не несе відповідальності за збиток, який може бути нанесений Абонентові третіми особами при його доступі до мережі Інтернет. Клієнт самостійно встановлює зі свого боку захисні механізми і засоби для забезпечення безпеки власних даних від несанкціонованого доступу з мережі Інтернет.

Провайдер не несе відповідальності за якість своїх послуг, що знаходяться залежно від сторонніх організацій, що надають : магістральні канали зв’язку, телекомунікаційні системи передачі даних, енергозабезпечення і інші послуги, до виробництва яких Провайдер не має ніякого відношення, а також в результаті дій непереборної сили (затоплення, урагани, грози, і інше.).

Провайдер не несе відповідальності за перелік і якість послуг, що надаються Абонентові третіми особами з використанням мережі Інтернет і інших мереж, пов’язаних з нею.

Абонент самостійно відповідає за збиток, заподіяний їм або його довіреними особами в результаті використання мережі Інтернет, особі або майну громадян, інтересам юридичних осіб, моральним принципам суспільства.

Абонент самостійно відповідає за чистоту інформації (її достовірність, правомірність поширення, чистоту від претензій третіх осіб), що передається їм в мережі Інтернет або його довіреними особами, а також відповідає за усі дії здійснені в період користування Послугою, і їх наслідки.

У разі заміни каналу зв’язку Абонентом, самостійного переустановлення програмного забезпечення (або його перенесення на інший комп’ютер), Провайдер не гарантує працездатність останнього.

Провайдер не несе відповідальності за помилки програмного забезпечення Абонента, які можуть виникнути при його роботі і доступі до мережі Інтернет. У разі виникнення вказаних проблем Провайдер робить діагностику і переустановлення програмного забезпечення, за умови оплати їх Абонентом відповідно до діючого Прейскуранта.

Абонент у разі неповернення / ушкодження абонентського терміналу зобов’язується виплатити Провайдерові вартість відповідно до діючого Прейскуранта.

Провайдер не несе гарантійних зобов’язань за елементи живлення абонентського терміналу та обладнання Абонента.

Усі суперечки і/або розбіжності між Сторонами, які можуть виникнути при виконанні цього Договору або у зв’язку з ним, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо Сторони не дійдуть до угоди шляхом переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. Термін дії Договору і Умови його розірвання.

Цей договір укладається на невизначений термін, набуває чинності з моменту реєстрації фізичної особи як Абонента і оплати послуг Абонентом, і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх послуг, що надаються Провайдером за даною угодою, до дати припинення дії цього Договору.

Договір може бути достроково розірваний:

 • За взаємною згодою Сторін.
 • За ініціативою Абонента, викладеною у письмовій формі Провайдерові, з 1 числа наступного календарного місяця.
 • За ініціативою Провайдера на підставі неналежного виконання Абонентом умов Договору. Про припинення дії Договору Провайдер повідомляє Абонентові у письмовій формі або по електронній пошті і призначає термін оплати заборгованості Абонента, якщо така існує на момент розірвання.
 • Якщо на момент розірвання Договору на Особовому Рахунку Абонента є залишок засобів, то він підлягає поверненню Абонентові. Якщо Абонент підключався за Акцією, то акційні умови на момент розірвання Договору мають бути виконані обома Сторонами повністю.
 • Провайдер має право відмовитися від виконання зобов’язань за даною угодою, не відшкодовувавши при цьому збитки, які можуть виникнути у зв’язку з припиненням Договору, у випадках невиконання Абонентом умов цього Договору, використання послуг для будь-яких незаконних цілей, а також отримання Послуги зв’язку незаконним способом.

В цьому випадку Абонент зобов’язаний в тижневий термін з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Провайдерові збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Провайдером, здійснивши платежі на користь Провайдера так, щоб підсумковий баланс Особового рахунку Абонента став позитивним. При розірванні Договору усі Аутентифікаційні дані Абонента видаляються.

 

 1. Форс-мажор.

Провайдер не несе відповідальність, якщо невиконання якого-небудь положення цього Договору стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю з боку Провайдера, подібних до стихійних лих, екстремальних умов, пожеж, воєн, страйків, втручання з боку влади, дій або бездіяльності операторів зв’язку і комп’ютерних мереж (іменованих умови форс-мажор), але що не обмежуються ними. Жодна із Сторін не несе відповідальності за будь-який збиток, збитки, претензії або інші витрати, які можуть виникнути у іншої сторони в результаті форс-мажорних обставин.

 1. Інші умови.

Цей Договір оферти опублікований українською мовою.

Підписанням цього договору, або виконанням інших дій умов цього договору, що підтверджують прийняття (акцепту), Абонент дає дозвіл на використання приміщень загального користування, опорних конструкцій будинку, механічного, електричного і іншого устаткування за межами або в межах квартири, а також будови будинку, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлового приміщення, що розміщені в житловому будинку.

Цей Договір оферти, включаючи Угоди, Додатки і Доповнення, якщо такі є, складає повний Договір між Провайдером і Абонентом відносно предмета Договору і замінює будь-які інші попередні Договори, врегулювання, письмові і усні Домовленості, що відносяться до предмету цього Договору. Сторони зобов’язуються не використовувати і не розкривати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, окрім випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі зміни реквізитів одній їх Сторін цього Договору, остання зобов’язана впродовж семи календарних днів письмово повідомити про це інші Сторони.

Усе устаткування і канали зв’язки, що використовуються Провайдером для надання послуг Абонентові, залишаються у власності Провайдера, і підлягають поверненню після закінчення дії Договору. Усі дії з оформлення, виконання цих Договірних зобов’язань за поданням послуг Абонентові, Провайдер виконує особисто або із залученням своїх Представників – третіх уповноважених належним чином осіб.

Умови цього Договору дійсні для усіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Провайдера за якість послуг, додаткові послуги і відповідальність для Абонента та ін.), мають бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до цього Договору.

Сторони перейняли на себе зобов’язання забезпечити відповідний рівень захисту персональних даних контрагента, а також споживачів (абонентів), обробляти персональні дані тільки в цілях, об’ємах і в терміни, передбачені Договором або витікаючи з його предмету, з умовою їх не розголошування. У всьому, що не обумовлено справжнім пунктом, Сторони керуються чинними нормами Закону України “Про захист персональних даних”.

Абонент, приймаючи умови цього Договору, виражає свою згоду Провайдерові на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, обробку, адаптацію, зміну, оновлення, використання, поширення, знеособлення або видалення відомостей і персональних даних про нього, як про фізичну особу, у рамках виконання умов цього Договору, відповідно до Закону України “про захист персональний даних”.

Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і набувають чинності з моменту Акцепту основного Договору.

*Акція діє на території покриття Діанет.

ДОГОВІР – ОФЕРТА

про надання послуг

 

           м. Запоріжжя                                                                                                                             « 01» 11.2019 р.

 

______________________________, що надалі іменується “АБОНЕНТ”, з однієї сторони,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОТТ УКРАЇНА», що надалі іменується «Адміністратор» програмної послуги компанії TRINITY (далі «Послуга»), в особі директора Резунова Олександра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДІАНЕТ», (далі – «Провайдером»), в особі генерального директора ДМИТРЕНКО ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, що діє на підставі Статуту, з третього боку,

названі у подальшому «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір-оферту на надання послуг про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей договір регламентує відносини у сфері надання послуг між Абонентом, Адміністратором і Провайдером:

1.1.1. Провайдер надає Абоненту послугу доступу в мережу Інтернет.

1.1.2. Адміністратор надає можливість доступу Абонента до Послуги  за допомогою послуги доступу в мережу Інтернет, що надається Провайдером. У деяких випадках доступ до Послуги або її окремих елементах може бути обмежений у зв’язку з вимогами чинного законодавства або договорів Адміністратора з правовласниками.

1.2. Договір-оферта вважається укладеним з моменту внесення Абонентом грошових коштів за надані послуги згідно одного з тарифних планів, встановлених спільно Адміністратором і Провайдером на сайті Провайдера dianet.com.ua(далі – «Абонентська плата»). Цей Договір є укладеним між Адміністратором, Провайдером і Абонентом з моменту підтвердження початку користування Послугою у вигляді внесення абонентської плати (ч. 2 ст. 640, ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України). З умовами цього договору в електронному вигляді Абонент ознайомлюється на сайті Провайдера dianet.com.ua.

 

2.УМОВИ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ

2.1.  Доступ Абонента до Послуги надається у м.Запоріжжі.

2.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Абонента, змінювати набір і / або функціонал Послуги.

2.3. Використання Абонентом Послуги, будь-яких її служб і функцій означає безумовну згоду Абонента з усіма пунктами цього Договору та безумовне прийняття його умов та зобов’язань, покладених на Абонента за цим Договором. Факт використання Абонентом Послуги, будь-яких її служб і функцій, а також внесення абонентської плати за цим Договором за Послугу є повним і беззастережним прийняттям умов цього Договору, незнання яких не звільняє Абонента від відповідальності за їх недотримання.

2.4. Абонент зобов’язується регулярно знайомитися зі змістом цього Договору з метою своєчасного ознайомлення з його змінами. Використання Послуги після будь-яких змін у Договорі означає згоду Абонента з такими змінами та / або доповненнями.

2.5. Адміністратор залишає за собою право на свій особистий розсуд змінювати і (або) доповнювати Договір в будь-який час, попередньо повідомивши Абонента про такі зміни за 10 календарних днів до початку дії нових змін на сайті Провайдера dianet.com.ua, якщо інше прямо не вказано в цьому Договорі. Чинна редакція Договору доступна на сайті Провайдер за адресою dianet.com.ua

2.6. Якщо Абонент не згоден дотримуватись умов цього Договору він зобов’язаний припинити користування Програмною послугою і повідомити про факт припинення користування Адміністратора і Провайдера.

2.7. Якщо після розміщення повідомлення про зміну умов Договору Абонент не звернувся до Адміністратора і Провайдера із заявою про розірвання договору та оплатив послуги Адміністратора і Провайдера за місяць, з якого введені в дію нові тарифи, то вважається, що своїм мовчанням і діями Абонент погодився з новими умовами договору і прийняв на себе зобов’язання по дотриманню нової редакції Договору.

2.8. Провайдер у рамках цього договору не набуває ніяких прав на Послугу .

 

3.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

3.1. Всі використовані і розміщені у Послузі результати інтелектуальної діяльності, а також сама Послуга є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених в Послузі результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення послуги, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об’єктів) без дозволу Адміністратора або правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

3.2. Крім випадків, встановлених Договором, а також чинним законодавством України, жоден результат інтелектуальної діяльності, розміщений в програмній послузі, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу Адміністратора або Правовласника.

3.3. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Програмній послузі, надається Адміністратором виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об’єктів в пам’ять електронних пристроїв Абонента, а також без права на інше використання, не передбачене цим Договором, у тому числі їх продажу, модифікації, поширення цілком або по частинах і т.п. Комерційне використання, використання в сфері HoReCa та інше використання, не передбачене цим Договором, є порушенням і може служити підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством і цим Договором.

3.4. Будь-яке використання Послуги або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ньому, крім дозволеного в Договорі, категорично заборонено.

3.5. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час видаляти з Послуги будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені у  ній, без повідомлення про це Абонента.

4.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА

4.1. Обов’язки Адміністратора полягають виключно в забезпеченні надання технічної можливості отримання Абонентом доступу до Послуги, в межах території України і для IP-адрес, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами, в порядку, визначеному цим Договором.  Адміністратор має право доводити до відома Абонента інформаційні повідомлення.

4.2. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану в Послузі інформацію, а також будь-які елементи і складові частини Послуги, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Послуги в будь-який час з будь-якої причини. При цьому Сторони погоджуються, що Адміністратор не відповідає за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Абоненту такими діями.

4.3. Адміністратор має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Послуги, в будь-який час змінювати справжній Договір в односторонньому порядку, без отримання згоди Абонента.

4.4. Адміністратор має право доводити до відома Абонента інформаційні повідомлення. Зокрема, Адміністратор може здійснювати телефонні дзвінки Абоненту, вставляти в Послугу рухомий рядок, що містить організаційно-технічну або іншу інформацію, пов’язану з наданням Послуги. Доведення інформації Абоненту може здійснюватися у вигляді повідомлень як на e-mail, так і на мобільний телефон, а також у вигляді телефонних дзвінків на зазначені Абонентом номери телефонів та e-mail, вказані при укладенні цього Договору.

4.5. Адміністратор зобов’язується:

 • не розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;
 • не описувати або пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції та керівництва по здійсненню злочинних дій;
 • не розміщувати в Послузі будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на об’єкти результатів інтелектуальної діяльності.

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

5.1. Провайдер зобов’язаний надавати Абонентові послуги за цим Договором безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які спричинили неможливість надання послуг (форс-мажор), в тому числі, актів і рішень державних органів .

5.2. Провайдер зобов’язується при наданні послуг дотримуватися технологічних норм, встановлених відповідно до вибраного тарифного плану.

5.3. Провайдер має право проводити планові профілактичні роботи і роботи з усунення неполадок не більше ніж 24 години на місяць.

6.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1. Абонент зобов’язується використовувати надані йому послуги тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України і прав та законних інтересів Адміністратора і правовласників, а також своєчасно і в повному обсязі вносити абонентську плату за користування послугами за цим Договором.

6.2. Абонент, здійснюючи користування послугами, дає Адміністратору і Провайдеру свою згоду на отримання інформаційних повідомлень будь-якого роду. Така інформація може бути отримана Абонентом у вигляді рухомого рядка при користуванні Програмною послугою, у вигляді телефонних дзвінків або повідомлень на мобільний телефон або e-mail Абонента.

6.3. Доступ до контенту в рамках надання Послуги надається відповідно до необхідних для використання Послуги технічних вимог. Приступаючи до використання Послуги, Абонент беззастережно погоджується, що пристрої, з яких він планує переглядати контент, повною мірою відповідають необхідним технічним вимогам, а також, що він згоден вчинити всі дії, необхідні для доступу до програмної послуги, зазначених Адміністратором в цьому Договорі .

6.4. Усі питання, що стосуються придбання та налаштування відповідного обладнання і програмних продуктів для користування послугами за цим Договором вирішуються Абонентом самостійно. Такі питання не підпадають під дію цього Договору, та Адміністратор не несе відповідальності  за ці дії Абонента або третіх осіб.

6.5.Абонент підтверджує і погоджується, що Послуга доступна Абоненту тільки з використанням обладнання, підключеного до мережі Інтернет. Послуги можуть бути не доступні або мати обмежену функціональність при використанні пристроїв, що не відповідають технічним вимогам для використання Послуги, які встановлені Адміністратором і вказані в цьому Договорі.

6.6. Абонент зобов’язаний утримуватися від здійснення дій, спрямованих на стабілізацію роботи Програмної послуги, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Послуги, результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в ній, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Адміністратора та / або третіх осіб. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд  обмежувати або припиняти доступ Абонента до Послуги або до окремих функцій Послуги, у тому числі, але не виключно, у разі порушення Абонентом цього Договору та / або застосованого законодавства.

6.7. Абонент не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, перепродавати, а також використовувати будь-яким способом для яких-небудь комерційних цілей Послугу і (або) будь-які частини вмісту Послуги без згоди на ці дії Адміністратора, або уповноважених правовласників.

6.8. Абонент зобов’язаний надавати при укладенні договору точну, актуальну та повну інформацію про себе (далі – “Персональна інформація”). Абонент розуміє і погоджується з тим, що Персональна інформація буде використовуватися Адміністратором і Провайдером (їх співробітниками) у зв’язку з наданням Послуги, її використанням Абонентом та забезпеченням належної роботи Послуги, інформаційним забезпеченням Абонента, у тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського та податкового обліку Адміністратора і Провайдера, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Послуги та послуги доступу в мережу Інтернет, проведення опитувань про будь які аспекти роботи Послуги, стягнення заборгованості, як Адміністратором і Провайдером, так і з залученням третіх осіб. Термін використання Персональної інформації обмежується строком, рівним терміну користування Послугою і 3 (трьома) роками після закінчення останнього факту доступу Абонента до Послуги, якщо законодавством не встановлений інший, більш тривалий термін. Адміністратор та Провайдер зобов’язуються не розкривати інформацію про Абонента третім особам без згоди Абонента, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та / або правоохоронних органів відповідно до застосовного законодавства.

6.9. Абонент зобов’язаний при зміні своєї Персональної інформації, яку він надав при укладанні Договору, повідомити про таку зміну Адміністратора і Провайдера, щоб забезпечити її точність, актуальність та повноту.

6.10 Абонент має право припинити дію цього Договору, попередивши Адміністратора і Провайдера про факт розірвання договору та про припинення користування Послугою.

6.11. Абонент зобов’язаний використовувати отриману з Послуги інформацію виключно в законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним цінностям.

6.12. При виборі функціоналу Послуги Абонент керується власним волевиявленням. Для прийняття обгрунтованого рішення при виборі функціоналу Абоненту необхідно попередньо звернути увагу на жанр і ознайомитися з анотацією, представленою в Програмній послузі.

6.13. Абонент як повнолітня особа гарантує, що доступ до програмної послуги малолітніх і неповнолітніх осіб здійснюється під його контролем і використання Послуги такими особами буде здійснюватися під контролем Абонента з дотриманням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

6.14. Абонент зобов’язується не робити спроби по відключенню чи іншому втручанню в будь-які технічні засоби захисту Послуги або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених у ній, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якої інформації або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в програмній послузі.

6.15. Абонент зобов’язується не робити спроби змінювати або модифікувати будь-яку частину Послуги, а також не використовувати Послугу і результати інтелектуальної діяльності, розміщені в ній, в комерційних цілях.

6.16. Абоненту при використанні Послуги забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: є інтелектуальною власністю третіх осіб, що не давали дозвіл Абоненту на її використання, а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

6.17. Абонент зобов’язаний виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

6.18. Абонент підтверджує, що повністю усвідомлює, розуміє умови цього Договору і приймає їх, а також що Адміністратор залишає за собою право видаляти з Послуги будь-який функціонал без повідомлення Абонента, у тому числі у зв’язку із закінченням терміну дії договорів Адміністратора з відповідними Правовласниками.

6.19. Адміністратор має право заблокувати Абоненту доступ до Послуги та / або облікового запису та / або функціоналу (у тому числі оплаченим) у разі порушення Абонентом умов цього Договору або у випадку, якщо Адміністратор вважатиме дії Абонента шахрайськими, шкідливими, спрямованими на порушення роботи або функціональних можливостей Послуги, підрив репутації Послуги або бренду, DOC-атаки і т.п. Кошти, сплачені Абонентом за користування Послугою, в даному випадку поверненню не підлягають, а рахунок Абонента блокується.

7.УМОВИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОСЛУГ

7.1. За надання послуг за цим Договором у складі одного тарифного плану на постійній основі Абонент сплачує абонентську плату, яка є фіксованим щомісячним платежем, залежить від вартості обраного Абонентом тарифного плану і підлягає надходженню на розрахунковий рахунок авансовим платежем не пізніше 00:00 годин 01 числа кожного місяця , з урахуванням прийому платежів деякими банківськими системами. Оплата Абонентом за цим договором проводиться згідно тарифних планів, зазначених на сайті Провайдера. Розрахунки між Провайдером і Адміністратором в рамках цього договору відбуваються на підставі окремого договору укладеного між Сторонами.

7.2. У разі ненадходження абонентської плати в повному обсязі в якості передоплати за Договором у 00:01 01 числа місяця надання Послуги Абоненту автоматично припиняється. Відновлення надання Послуги відбувається автоматично, з моменту надходження абонентської плати в повному обсязі.

7.3. Для користування послугами за цим Договором Абоненту необхідно звернутися в центр обслуговування Провайдера, вибрати відповідний тарифний план і спосіб оплати (оплата через платіжну систему, он-лайн банкінг, і т.д.) і провести оплату згідно обраного тарифного плану.

7.4. Вартість тарифних планів для користування послугами та їх зміст (у тому числі швидкість послуги доступу в мережу Інтернет, кількість функціоналу, доступного в рамках обраного тарифного плану тощо) можуть бути в односторонньому порядку змінені Адміністратором і Провайдером без спеціального повідомлення про це Абонента .

7.5. Абонент підтверджує свою згоду на оплату комісій третім особам, які забезпечують здійснення платежів за послуги, якщо такі будуть встановлені.

7.6. Абонент самостійно визначає обсяг споживаної Послуги в рамках терміну, обсягу та інших умов надання відповідного переліку послуг, визначених Адміністратором і Провайдером в обраному абонентом тарифному плані. Якщо з якої-небудь причини (окрім як з вини Адміністратора та / або Провайдера) Абонент не скористається наданим йому доступом до Послуги, відповідна Послуга вважається наданою належним чином.

8.ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ

8.1. Доступ Абонента до Послуги надається згідно умов, передбачених в п. 1.2  та п. 7.1 цього договору.

8.2. Адміністратор визначає умови доступу до Послуги з урахуванням вимог чинного законодавства та договорів з правовласниками. При наявності таких обмежень доступ до відповідного функціоналу не буде відкритий Абонентові.

8.3. Абонент може ознайомитися на сайті Провайдера_ dianet.com.ua ____ з доступними тарифними планами на такий вид послуг та переліком іншого функціоналу, включеного в кожний з тарифних планів.

8.4. Для отримання доступу до Послуги Абоненту необхідно укласти цей договір з Адміністратором і Провайдером.

8.5. У разі якщо доступ до Послуги вимагає наявності спеціальних умов, такі умови будуть включені в Договір. Також відповідні умови можуть бути доведені до відома Абонента шляхом розміщення відповідних інформаційних повідомлень в інтерфейсі Послуги. Зокрема, для доступу до Послуги на телевізорі Абоненту може знадобитися абонентське обладнання, перелік якого визначається у розділі 9 справжнього Договору.

8.6. Адміністратор не несе відповідальності у випадку:

 • виникнення перешкод, які ускладнюють доступ до Послуги в певному місці, де розміщено обладнання Абонента;
 • при поломках такого обладнання;
 • при проведенні ремонтних або профілактичних робіт сторонніми організаціями, що надають функціонал Програмної послуги;
 • за будь-які зміни в режимі роботи організацій, що надають функціонал Послуги;
 • за ненадання Послуги в разі відсутності послуги доступу в мережі Інтернет, що надається Провайдером.

У всіх вищеперерахованих випадках перерахунок щомісячної вартості абонентської плати не відбувається.

8.7. Адміністратор не несе відповідальність у випадку, якщо недоступність або низька якість доступу до Послуги є результатом порушення Абонентом правил експлуатації обладнання та / або збоїв у роботі організацій, що надають функціонал Послуги, нестабільної електропередачі, в інших аварійних і непередбачуваних ситуаціях.

9.ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ

9.1. Для користування Послугою Абоненту необхідно вибрати тарифний план і оплатити користування Послугою відповідно до п. 7 цього Договору, а також мати спеціалізовані технічні засоби для доступу в глобальну мережу Інтернет, що забезпечують доступ до програмної послуги та взаємодію з веб-інтерфейсами (далі – “Технічні Засоби Доступу”). Під технічними засобами доступу розуміються персональні комп’ютери, медіаплеєри моделі Inext, MAG-250, мобільні пристрої на базі Android версії 4.0 і вище, телевізори з функцією Smart TV (Samsung та / або LG) з встановленими програмними додатками для взаємодії з Послугою, підключені до мережі Інтернет .

9.2. Для коректної роботи Послуги у абонента має бути гарантований інтернет-канал 10/10 mbit / s.

9.3. Для коректної роботи Послуги на телевізорі необхідно мати спеціальне обладнання з встановленим на ньому спеціальним додатком Адміністратора а також додаткове обладнання у вигляді Wi-Fi маршрутизатора, і  т.д.

9.4. Усі одиниці функціоналу, доступ до яких надається в рамках Послуги, захищені технічними засобами захисту, які контролюють доступ до них, а також запобігають або припиняють здійснення дій, не дозволених правовласниками.

9.5. Враховуючи умови ліцензійних Договорів з правовласниками, Адміністратор може встановити обмеження на доступ до функціоналу з деяких видів обладнання.

9.6. Адміністратор може встановлювати перелік рекомендованого обладнання, при використанні якого гарантується доступ до Послуги. У разі використання іншого обладнання доступ до Послуги і якість доступу не гарантуються.

10.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1. Доступ до Послуги надається “В ТОМУ ВИГЛЯДІ, В ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ”, і Адміністратор не дає ніякої гарантії або запевнення в його відношенні.

10.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може видаляти або переміщати (без попередження) будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені в Послузі (включаючи функціонал), на свій власний розсуд, а також з будь-якої причини.

10.3. Абонент розуміє і погоджується, що Адміністратор не несе перед ним відповідальність за будь-який розміщений в Послузі функціонал, включаючи, але не обмежуючись, наступним: тексти і коментарі, зображення, а також будь-яку іншу інформацію.

10.4. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв’язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщеним в Послузі. Адміністратор не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або Провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв Послуги, електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Адміністратор не відповідає за відповідність Послуги цілком або її частин (служб) очікуванням Абонента, безпомилкову та безперебійну роботу Послуги, припинення доступу Абонента до Послуги та результатами інтелектуальної діяльності, розміщеним в Послузі, збереження даних Абонента, що забезпечують доступ до окремих служб та функціоналу Послуги, а також збитки, що виникли у Абонента з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення.

10.5. Адміністратор та Провайдер зобов’язуються не розголошувати особисті дані Абонента, отримані при укладенні цього Договору в будь-яких цілях, окрім рекламних. Не вважається порушенням цієї умови розкриття Адміністратором і / або Провайдером інформації про Абонента співробітникам Адміністратора та / або Провайдера в обсязі, необхідному для якісного надання послуг за цим Договором та забезпечення належного надання послуг за цим Договором, а також на вимогу державних контролюючих, правоохоронних та судових органів, у випадках, коли розкриття такої інформації є обов’язком Адміністратора та / або Провайдера в силу вимог законодавства України.

10.6. Адміністратор та Провайдер не несуть відповідальності за будь-який збиток, завданий обладнанню або програмному забезпеченню Абонента чи іншої особи, викликаний або пов’язаний з використанням послуг за цим Договором.

10.7. Ні за яких обставин Адміністратор та Провайдер не несуть відповідальність перед Абонентом або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або діловій репутації, які виникли у зв’язку з використанням послуг за цим Договором.

10.8. Адміністратор не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами:

 • за дії Абонента в Послузі;
 • за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Абонентом у Послузі.

10.9. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами:

 • за дії Абонента в мережі Інтернет;
 • за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Абонентом в мережі Інтернет.

10.10. Адміністратор та Провайдер не несуть відповідальності за порушення Абонентом цього Договору.

10.11. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Абонента, пов’язаних з використанням Послуги Абонентом, Адміністратор зобов’язується врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Абонента від можливих розглядів, збитків і компенсацій.

10.12. Послуга може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Абонент визнає і погоджується з тим, що Адміністратор не контролює і не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, здійснювані Абонентом, останній виробляє на свій страх і ризик.

11.ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір і відносини між Адміністратором і Абонентом регулюються і трактуються відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

11.2. Сторони Договору зобов’язуються підкорятися виключній юрисдикції судів України при виникненні спірних питань юридичного характеру, пов’язаних з цим Договором або Послугою.

11.3. Якщо з тих чи інших причин які-небудь з умов цього Договору є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

11.4. Цей Договір укладається на невизначений термін і діє з моменту оплати абонентської плати відповідно до розділу 7 Договору.

11.5. Цей Договір являє собою публічний договір. Згодою Абонента з умовами цього Договору вважається внесення абонентської плати за користування послугами, зазначеними в цьому Договорі.

11.6. Умови, узгоджені сторонами в цьому договорі є вичерпним переліком істотних умов для даного договору.

12.АДРЕСИ ТА РЕКВІЗІТИ СТОРІН

АДМІНІСТРАТОР:   ПРОВАЙДЕР:   АБОНЕНТ:
ТОВ  «ОТТ УКРАЇНА»

Юридична адреса: 03124, м. Київ,

бул. Гавела Вацлава, 6, к. 17

Код ЄДРПОУ 41303621

п/р № 26005500305004,

Банк ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”,

МФО 300614;

 

______________

Юридична адреса: